เช่า Camfrog Bot

 • พร้อมด้วยปลั๊กอิน
 • ต้อนรับทักทาย, ประกาศข้อความ, เกมคำถาม ฯลฯ
 • Remote Web
 • Bot versi 6.0.8
 • 24/7 Support | 99% Uptime

bot

แบบเฝ้าห้อง

 • Classic Server
 • พร้อมด้วยปลั๊กอิน
 • บอทเตะยุสตัวดำ

200 ฿

order
bot

แบบเฝ้าห้อง

 • CDS Server
 • พร้อมด้วยปลั๊กอิน
 • Remote Web

400 ฿

order
bot

แบบย้ายห้องได้

 • Classic & CDS
 • พร้อมด้วยปลั๊กอิน
 • Remote Web

500 ฿

order